Regulamin PDF Drukuj Email


REGULAMIN GRY PRYZMAT

Art. 1 Informacje wst?pne


1. Gra nosi nazw? Pryzmat.

2. Autorami i odpowiedzialnymi za realizacj? gry s?: Magdalena Ryniak, Olga Kratkowska, Paulina Dudzi?ska, Pawe? Kolczy?ski oraz ks. Jacek Go??biowski.

3. G?wnym przes?aniem gry jest inspirowanie osob? i nauczaniem Jana Paw?a II w?rd ludzi m?odych.

4. Gra jest skierowana do m?odzie?y ucz?cej si? w szko?ach ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, zasadnicze szko?y zawodowe) naszego miasta P?ocka.

5. Mog? wzi?? w niej udzia? grupy 3 lub 4 osobowe (tak zwane patrole)

6. Mog? by? to przyjaciele z r?nych szk? skupieni w jednym patrolu (uwaga: tegoroczni maturzy?ci nie mog? bra? w niej udzia?u, poniewa? nagroda za zwyci?stwo ??czy si? z pobytem w Rzymie do 4 maj? w??cznie.

7. W przeci?gu pierwszego i drugiego etapu gry mo?na wymieni? tylko jedn? osob? z przyczyn losowych.

8. W trzecim etapie wymiana cz?onka patrolu na innego jest niemo?liwa.

9. Podczas gry w III etapie mo?na porusza? si? tylko: pieszo, na rowerze, hulajnog?, na rolkach, komunikacj? miejsk?, na deskorolce, kajakiem, motorwk? i jachtem ?aglowym. Za z?amanie tej zasady patrol jest zdyskwalifikowany automatycznie.

10. Gra Pryzmat zostanie przeprowadzona w trzech etapach zamkni?tych w konkretnych ramach czasowych. Przekroczenie terminw eliminuje patrol z dalszej gry.

11. Przebieg etapw wygl?da nast?puj?co:

1. I etap - 14 marca 2011r. - rozpocz?cie gry i rejestracja na stronie www.papiez.mlodzi.rel.pl trwaj?ca do 18 marca br. do godziny 15.00.
19 - 23 marca br. do godz. 15.00 to czas na wykonanie przewidzianych na tym etapie zada?.

2. II etap - 24 marca 2011r. - rozpocz?cie II etapu, ktry zostanie zako?czony 2 kwietnia o godzinie 15.00
2 kwietnia 2011r. - spotkanie o godz. 21.00 przy pomniku papie?a obok Katedry P?ockiej wytypowanie finalistw i rozdanie zada? na trzeci etap

3. III etap - 3 kwietnia 2011r. - gra terenowa po P?ocku trwaj?ca od godziny 10.00 do godziny 15.00. O godzinie 18.00 Msza ?wi?ta u Jadwigi Krlowejprzy Kossobudzkiego 10 w P?ocku wy?onienie zwyci?zcw i przyznanie nagrody.

12. W przypadku, gdy uczestnicy podadz? w formularzu rejestracyjnym b??dne dane, to ca?y patrol zostanie z gry zdyskwalifikowany.

Art. 2 Ocenianie

1. Ceniona jest pracowito??, kreatywno??, poczucie humoru, zaanga?owanie i zapa?.

2. Wa?na jest warto?? merytoryczna wykonanych zada?.

3. By przej?? do kolejnego etapu patrol musi uzyska? co najmniej 50% przewidzianej ilo?ci punktw. Z wy??czeniem etapu trzeciego

4. W etapie trzecim zwyci?zca zostaje wy?oniony na podstawie uzyskania najwi?kszej ilo?ci punktw w trzecim etapie.

5. W przypadku, gdy zwyci?skie patrole uzyskaj? rwn? ilo?? punktw, to zostan? podsumowane punkty ze wszystkich etapw i na podstawie tego zostanie wy?oniony zwyci?zca.

Art. 3 Przyznawanie nagrd

1. Nagrod? dla ca?ego zwyci?skiego patrolu jest sze?ciodniowa, autokarowa pielgrzymka na beatyfikacj?
Jana Paw?a II do Rzymu w dniach 29 kwietnia do 4 maja.

2. Nagroda przeznaczona jest wy??cznie dla uczestnikw III etapu i nie mo?na odst?pi? jej innej osobie.


Art. 4 Postanowienia ko?cowe

1. W przypadku wszelkich w?tpliwo?ci zwi?zanych z przebiegiem gry oraz jej regulaminem rozstrzygaj?ce s?owo nale?y do organizatorw gry.

2. Akceptuj?c regulamin gry Pryzmat, uczestnicy wyra?aj? zgod? na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 o ochronie danych osobowych, oraz na ewentualne rozpowszechnianie ich wizerunku w przestrzeni internetowej prowadzonej przez organizatorw w zwi?zku z gr?.

3. Dane osobowe, o ktrych mowa w art. 4 ust. 2 niniejszego regulaminu b?d? przetwarzane w celach niezb?dnych do komunikacji,
oraz poprawnego przebiegu Gry Pryzamat, jak rwnie? utrzymania kontaktu z jej uczestnikami.

4. Uczestnicy gry przesy?aj?c wszelkie swoje prace w tym rwnie? w?asne zdj?cia,
zezwalaj? na ich publikacj? w przestrzeni internetowej prowadzonej przez organizatora zwi?zanej z gr?, a przede wszystkim na stronie www.papiez.mlodzi.rel.pl

5. Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do zmiany postanowie? regulaminu, bez konieczno?ci podawania przyczyny.

6. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem 14 marca 2011 roku 

Losowy cytacik

Niech nasza droga b?dzie wsplna. Niech nasza modlitwa b?dzie pokorna. Niech nasza mi?o?? b?dzie pot??na. Niech nasza nadzieja b?dzie wi?ksza od wszystkiego, co si? tej nadziei mo?e sprzeciwia?.