Regulamin PDF Drukuj Email


REGULAMIN GRY PRYZMAT

Art. 1 Informacje wst?pne


1. Gra nosi nazw? Pryzmat.

2. Autorami i odpowiedzialnymi za realizacj? gry s?: Magdalena Ryniak, Olga Kratkowska, Paulina Dudzi?ska, Pawe? Kolczy?ski oraz ks. Jacek Go??biowski.

3. G?wnym przes?aniem gry jest inspirowanie osob? i nauczaniem Jana Paw?a II w?rd ludzi m?odych.

4. Gra jest skierowana do m?odzie?y ucz?cej si? w szko?ach ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, zasadnicze szko?y zawodowe) naszego miasta P?ocka.

5. Mog? wzi?? w niej udzia? grupy 3 lub 4 osobowe (tak zwane patrole)

6. Mog? by? to przyjaciele z r?nych szk? skupieni w jednym patrolu (uwaga: tegoroczni maturzy?ci nie mog? bra? w niej udzia?u, poniewa? nagroda za zwyci?stwo ??czy si? z pobytem w Rzymie do 4 maj? w??cznie.

7. W przeci?gu pierwszego i drugiego etapu gry mo?na wymieni? tylko jedn? osob? z przyczyn losowych.

8. W trzecim etapie wymiana cz?onka patrolu na innego jest niemo?liwa.

9. Podczas gry w III etapie mo?na porusza? si? tylko: pieszo, na rowerze, hulajnog?, na rolkach, komunikacj? miejsk?, na deskorolce, kajakiem, motorwk? i jachtem ?aglowym. Za z?amanie tej zasady patrol jest zdyskwalifikowany automatycznie.

10. Gra Pryzmat zostanie przeprowadzona w trzech etapach zamkni?tych w konkretnych ramach czasowych. Przekroczenie terminw eliminuje patrol z dalszej gry.

11. Przebieg etapw wygl?da nast?puj?co:

1. I etap - 14 marca 2011r. - rozpocz?cie gry i rejestracja na stronie www.papiez.mlodzi.rel.pl trwaj?ca do 18 marca br. do godziny 15.00.
19 - 23 marca br. do godz. 15.00 to czas na wykonanie przewidzianych na tym etapie zada?.

2. II etap - 24 marca 2011r. - rozpocz?cie II etapu, ktry zostanie zako?czony 2 kwietnia o godzinie 15.00
2 kwietnia 2011r. - spotkanie o godz. 21.00 przy pomniku papie?a obok Katedry P?ockiej wytypowanie finalistw i rozdanie zada? na trzeci etap

3. III etap - 3 kwietnia 2011r. - gra terenowa po P?ocku trwaj?ca od godziny 10.00 do godziny 15.00. O godzinie 18.00 Msza ?wi?ta u Jadwigi Krlowejprzy Kossobudzkiego 10 w P?ocku wy?onienie zwyci?zcw i przyznanie nagrody.

12. W przypadku, gdy uczestnicy podadz? w formularzu rejestracyjnym b??dne dane, to ca?y patrol zostanie z gry zdyskwalifikowany.

Art. 2 Ocenianie

1. Ceniona jest pracowito??, kreatywno??, poczucie humoru, zaanga?owanie i zapa?.

2. Wa?na jest warto?? merytoryczna wykonanych zada?.

3. By przej?? do kolejnego etapu patrol musi uzyska? co najmniej 50% przewidzianej ilo?ci punktw. Z wy??czeniem etapu trzeciego

4. W etapie trzecim zwyci?zca zostaje wy?oniony na podstawie uzyskania najwi?kszej ilo?ci punktw w trzecim etapie.

5. W przypadku, gdy zwyci?skie patrole uzyskaj? rwn? ilo?? punktw, to zostan? podsumowane punkty ze wszystkich etapw i na podstawie tego zostanie wy?oniony zwyci?zca.

Art. 3 Przyznawanie nagrd

1. Nagrod? dla ca?ego zwyci?skiego patrolu jest sze?ciodniowa, autokarowa pielgrzymka na beatyfikacj?
Jana Paw?a II do Rzymu w dniach 29 kwietnia do 4 maja.

2. Nagroda przeznaczona jest wy??cznie dla uczestnikw III etapu i nie mo?na odst?pi? jej innej osobie.


Art. 4 Postanowienia ko?cowe

1. W przypadku wszelkich w?tpliwo?ci zwi?zanych z przebiegiem gry oraz jej regulaminem rozstrzygaj?ce s?owo nale?y do organizatorw gry.

2. Akceptuj?c regulamin gry Pryzmat, uczestnicy wyra?aj? zgod? na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 o ochronie danych osobowych, oraz na ewentualne rozpowszechnianie ich wizerunku w przestrzeni internetowej prowadzonej przez organizatorw w zwi?zku z gr?.

3. Dane osobowe, o ktrych mowa w art. 4 ust. 2 niniejszego regulaminu b?d? przetwarzane w celach niezb?dnych do komunikacji,
oraz poprawnego przebiegu Gry Pryzamat, jak rwnie? utrzymania kontaktu z jej uczestnikami.

4. Uczestnicy gry przesy?aj?c wszelkie swoje prace w tym rwnie? w?asne zdj?cia,
zezwalaj? na ich publikacj? w przestrzeni internetowej prowadzonej przez organizatora zwi?zanej z gr?, a przede wszystkim na stronie www.papiez.mlodzi.rel.pl

5. Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do zmiany postanowie? regulaminu, bez konieczno?ci podawania przyczyny.

6. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem 14 marca 2011 roku 

Losowy cytacik

Mi?o??, ktra jest gotowa nawet odda? ?ycie, nie zginie.