PDF Drukuj Email


Modlitewne oczko

Od rozpocz?cia do zako?czenia gry up?ynie 21 dni czyli oczko. Zach?camy wszystkich uczestnikw Pryzmatu, aby w??czyli si? we wspln? modlitw? s?owami pozostawionymi nam przez Ojca ?wi?tego. By?oby wspaniale gdyby ka?dy pryzmatowicz codziennie pomodli? si? s?owami poni?szej modlitwy. Oto jej krtka historia.

W 1979 r., w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski, przed warszawskim ko?cio?em ?w. Anny odby?o si? spotkanie Papie?a z m?odzie??. Powiedzia? wtedy: Tak jak kiedy? mj rodzony ojciec w?o?y? mi w r?k? ksi??k? i pokaza? w niej modlitw? o dary Ducha ?wi?tego, tak dzisiaj ja, ktrego rwnie? nazywacie ojcem, pragn? modli? si? z warszawsk? i polsk? m?odzie??.

Dziewi?? lat p?niej Jan Pawe? II opowiedzia? o tej modlitwie Andr Frossardowi: W wieku dziesi?ciu, dwunastu lat by?em ministrantem, ale musz? wyzna?, ?e niezbyt gorliwym. Mj ojciec, spostrzeg?szy moje niezdyscyplinowanie, powiedzia? pewnego dnia: nie jeste? dobrym ministrantem. Nie modlisz si? do?? do Ducha ?wi?tego. I pokaza? mi jak?? modlitw?".

Nie zapomnia?em jej mwi? dalej Papie?. By?a to wa?na lekcja duchowa, trwalsza i silniejsza ni? wszystkie, jakie mog?em wyci?gn?? w nast?pstwie lektur czy nauczania, ktre odebra?em. Z jakim on przekonaniem do mnie mwi?! Jeszcze dzi? s?ysz? jego g?os.

Wiele razy S?uga Bo?y Jan Pawe? II zwierza? si?, ?e od dzieci?stwa modli si? o dary Ducha ?wi?tego powtarzaj?c modlitw?, ktr? nauczy? go jego ojciec.

MODLITWA  JANA  PAW?A  II
Duchu ?wi?ty, prosz? Ci?:
- o dar M?dro?ci do lepszego poznania Ciebie i Twoich doskona?o?ci Bo?ych,
- o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary ?wi?tej,
- o dar Umiej?tno?ci, bym umia? w ?yciu kierowa? si? zasadami tej?e wiary,
- o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szuka? rady i u Ciebie j? zawsze znajdowa?,
- o dar M?stwa, aby ?adna boja?? ani wzgl?dy ziemskie nie mog?y mnie od Ciebie oderwa?,
- o dar Pobo?no?ci, abym zawsze s?u?y? Twojemu Majestatowi z synowsk? mi?o?ci?,
- o dar Boja?ni Bo?ej, abym l?ka? si? grzechu, ktry Ciebie, o Bo?e, obra?a...


MODLITWA  W  INTENCJI  JANA  PAW?A  II

Bo?e w Trjcy Przenaj?wi?tszej,

dzi?kujemy Ci za to,

?e da?e? Ko?cio?owi

Papie?a Jana Paw?a II

i sprawi?e?,

?e zaja?nia?a w nim

Twoja ojcowska dobro?,

chwa?a krzy?a Chrystusa

i blask Ducha mi?o?ci.

On, zawierzaj?c ca?kowicie

Twojemu mi?osierdziu

i matczynemu wstawiennictwu

Maryi,

sta? si? ?ywym obrazem

Jezusa Dobrego Pasterza,

wskazuj?c nam ?wi?to??,

wysok? miar?

?ycia  chrze?cija?skiego,

jako drog? do osi?gni?cia

wiecznego zjednoczenia z Tob?.

Udziel nam,

za jego przyczyn?,

zgodnie z Twoj? wol?,

tej ?aski, o ktr? prosimy,

z nadziej?,

?e zostanie on rych?o

w??czony w poczet

Twoich ?wi?tych. Amen.

 

Losowy cytacik

Miejcie odwag? ?y? dla Mi?o?ci, Bg jest Mi?o?ci?.